logo                
  logo S                       Logo V                
                          Лого Т